Όραμα & Στόχοι

Όραμα & Στόχοι

Το TRACES επικεντρώνεται στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Μικρές και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Cultural and Creative Micro and SMEs) στην Απουλία και τη Δυτική Ελλάδα και αντιμετωπίζει την κοινή πρόκληση για την προώθηση της δημιουργικής επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση των Πολιτιστικών και Δημιουργικών ΜΜΕ ως βασικού παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα σε όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς, ενισχύοντας την αλληλεπίδραση με άλλους βασικούς οικονομικούς τομείς και φορείς.


Το έργο θα αντιμετωπίσει δύο κοινά προβλήματα τα οποία επηρεάζουν την ανάπτυξη των Πολιτιστικών και Δημιουργικών ΜΜΕ, αποτρέποντας την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους και των δευτερογενών επιπτώσεών τους ως κινητήριες δυνάμεις μιας έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Πρώτον, οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές ΜΜΕ παρουσιάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην επιχειρηματική τους ανάπτυξη: το έντυπο εργασίας είναι προσωρινού χαρακτήρα και το πρωτότυπο γίνεται βάσει του έργου· οι δημιουργικοί άνθρωποι έχουν έλλειψη πόρων για να μετατρέψουν τις καινοτόμες ιδέες σε βιώσιμες επιχειρηματικές προτάσεις, καθώς επίσης και έλλειψη αξιόπιστων σχέσεων μεταξύ τους και με ινστιτούτα HE&R· δε διαθέτουν δίκτυα ικανοτήτων για να αξιοποιήσουν τη διατομεακή τεχνογνωσία και να παρουσιάσουν οριζόντιες ευκαιρίες· συχνά απομονώνονται, αντιμετωπίζουν τη δυσκολία ανάπτυξης βιώσιμων δομών και προβολής της αγοράς· αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις για την επίτευξη της επενδυτικής ετοιμότητας για ποικίλους λόγους. Δεύτερον, υπάρχουν μεγάλες γεωγραφικές ανισότητες του τομέα. Οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές ΜΜΕ τείνουν να εγκαθιστούν τις δραστηριότητές τους σε μερικά μεγάλα αστικά συγκροτήματα (όπως οι περιοχές της Αθήνας, του Μπάρι και του Λέτσε) εις βάρος περιοχών της περιφέρειας όπου δε βρίσκουν ιδανικές συνθήκες για να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους.

Για το σκοπό αυτό, το έργο στοχεύει στη δημιουργία και την ενεργοποίηση ενός Διακρατικού Επιταχυντή για τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές ΜΜΕ, το οποίο έχει σκοπό, ως διασυνοριακό, εξατομικευμένο, διάχυτο και δικτυωμένο περιβάλλον, να υποστηρίξει την επώαση (incubation) της πολιτιστικής και δημιουργικής επιχειρηματικότητας. Θα αναπτύξει ένα έξυπνο λειτουργικό περιβάλλον για τη διάχυτη παροχή εξατομικευμένων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών επώασης (incubation) για: τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και την προώθηση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων· την καλύτερη παρακολούθηση και αξιολόγηση των δεξιοτήτων, των αναγκών, των αποτελεσμάτων και των δευτερογενών επιπτώσεων· την εύρεση προσωπικού με το σωστό συνδυασμό τεχνικών, διοικητικών και ΤΠΕ δεξιοτήτων· τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση· τη δημιουργία δημιουργικών συνεργασιών με ινστιτούτα HE&R, επιχειρήσεις, δημόσιες διοικήσεις· την καλύτερη ενσωμάτωση των δημιουργικών επιχειρήσεων στις πολιτικές και τις στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης. Τέλος, για να προωθήσει τη δημιουργική επιχειρηματικότητα και να ενισχύσει τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές ΜΜΕ ως κινητήριες δυνάμεις μιας έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και να καλλιεργήσει τις δευτερογενείς επιπτώσεις τους στην τοπική οικονομία και κοινωνία.

Οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι:

Περιφέρειες: η Απουλία και η Δυτική Ελλάδα θα επωφεληθούν από άποψη ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας, διεθνοποίησης και αναγνώρισης ταυτότητας.

Ωφελούμενοι: εταίροι του έργου και άλλοι προμηθευτές υπηρεσιών επώασης (incubation) (εκπαιδευτικά ιδρύματα, κέντρα και οργανισμοί υποστήριξης επιχειρήσεων, ομάδες, θερμοκοιτίδες, πάρκα επιστήμης/τεχνολογίας, ιδιωτικοί επιχειρηματικοί άγγελοι και επιχειρηματικά κεφάλαια) θα συμμετάσχουν ενεργά στην κοινή ανάπτυξη και εφαρμογή του έργου. Θα επωφεληθούν από την παράδοση των αποτελεσμάτων.

Τελικοί χρήστες: Πολιτιστικές και Δημιουργικές ΜΜΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις, σε τομείς, όπως: μουσική, έντυπα μέσα ενημέρωσης, αντικείμενα τέχνης, ταινίες, ραδιοφωνικά μέσα, καλές τέχνες, αρχιτεκτονική, σχέδιο, διαφήμιση, λογισμικό παιχνιδιών, Νέα Μέσα, Βιβλιοθήκες, Μουσεία και Κληρονομιά, Φωτογραφία. Θα επωφεληθούν από τη χρήση των κύριων παραδοτέων και αποτελεσμάτων του έργου.