Άξονας Προτεραιότητας 1. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Επενδυτική Προτεραιότητα

Άξονας Προτεραιότητας 1. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Επενδυτική Προτεραιότητα

Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. Συγχρηματοδότηση από ΕΤΠΑκαι Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας
Διακρατικός Επιταχυντής για ένα Πολιτιστικό και Δημιουργικό Οικοσύστημα