Διακρατικός Επιταχυντής για ένα Πολιτιστικό και Δημιουργικό Οικοσύστημα

Διακρατικός Επιταχυντής για ένα Πολιτιστικό και Δημιουργικό Οικοσύστημα

Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. Συγχρηματοδότηση από ΕΤΠΑ και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας
Άξονας Προτεραιότητας 1.Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Επενδυτική Προτεραιότητα 3 α. Προώθηση της επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και ανάπτυξη της δημιουργίας νέων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των θερμοκοιτίδων επώασης επιχειρήσεων.